โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา


    วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและถอดบทสรุปผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อจัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่ บ้านหนองบัวฮี ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี