ประวัติโครงการชลประทานอุบลราชธานี และประวัติรายชื่อผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน


                โครงการชลประทานอุบลราชธานี เดิมตั้งอยู่ที่สำนักงานชลประทานที่ 5 (เดิม) (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานชลประทานที่ 7) ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีหัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี คนแรก ในลำดับที่ 1 คือ นายมานัต ยอดมนต์ ดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี (ชคป.อุบลราชธานี) ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2519 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2527 กรมชลประทาน ได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างที่ทำการโครงการชลประทานอุบลราชธานี แห่งใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 42 ไร่ ปัจจุบันโครงการชลประทานอุบลราชธานี ตั้งอยู่ ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีระยะห่างจาก ตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 8 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 23 สายจังหวัดอุบลราชธานี-จังหวัดยโสธร ที่ กิโลเมตรที่ 284 โดยมีลำดับผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้.-


1. นายมานัต     ยอดมนต์
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2519 ถึง 2527

2. นายสมนึก   รัตนสิงห์
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 ถึง 2530

3. นายสนอง   ยันต์ทอง
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531 ถึง 2534

4. นายนภดล   วงศ์สายชล
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ถึง 2537

5. นายแสงทอง   เสนาะล้ำ
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 ถึง 2542

6. นายพิพัฒน์   รามณรงค์
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ถึง 2545

7. นายพิสิษฐ์   วงศ์ฟูเฟื่องขจร
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ถึง 2549

8. นายวัฒนา   ณ นคร
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2551

9. นายวัฒนา   ณ นคร
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ผอ.คป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2555

10. นายธงชัย   รัตนวารินทร์ชัย
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ผอ.คป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2556

11. นายอนันต์   ปรีชาวุฒิวงศ์
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ผคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2560

12. นายไพฑูรย์   สุขต่าย
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ผคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน

13. นายสัมพันธ์   เดือนศิริรัตน์
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ผคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน

(ลิขสิทธิ์) 2017 by โครงการชลประทานอุบลราชธานี
หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองแก ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-841684 และ 045-841685 แฟกซ์ 045-841689
(อีเมลล์ irrprojectubon3@gmail.com)


ออกแบบและพัฒนาโดย webmaster ubon.rid7/Year@2019