โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา


    วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ นายอรรถกร นนทะดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่จัดงานวันเก็บเกี่ยวและเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยช่วงเช้า นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมพบปะกลุ่มเกษตรกร ผู้ร่วมงาน เยี่ยมชมการสาธิตและเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ใน ช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำพิธีเปิดจุดรับซื้อข้าวโพด และเยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ณ สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี