วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์


    วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประัทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ นายรัชพล จิตรเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองมัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ (เกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง) พร้อมพบปะเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง มีแผนในการขับเคลื่อนการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ในเขตพื้นที่อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30,000 ไร่ ภายในปี 2564