จัดอบรมยุวชลประทาน


    เช้าวันพฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานอุบลราชธานี นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานนอกสถานที่ 1 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยุวชลกรได้มีโอกาสพบปะ และสร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมกรมชลประทาน นำข่าวสาร ความรู้และประโยชน์ของงานชลประทานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน รวมทั้งเพื่อให้ยุวชลกรมีจิตสำนึกและความต้องการที่จะสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมจากบิดา–มารดา หรือเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้านการเกษตรและชลประทานต่อไป โดยมี นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ในสังกัดโครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิด และนักเรียนจากโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม

(ลิขสิทธิ์) 2017 by โครงการชลประทานอุบลราชธานี
หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองแก ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-841684 และ 045-841685 แฟกซ์ 045-841689
(อีเมลล์ irrprojectubon3@gmail.com)

ออกแบบและพัฒนาโดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี
(Webmaster : Vitit khawoon ) ปรับปรุงล่าสุด 10/6/61 เวลา 11.00 น.