ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)


    วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐ และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี