ทำเนียบผู้บริหารโครงการชลประทานอุบลราชธานี
Mr.Adisak   Sungsakul
(Engineering  Branch)(Water allocation and irrigation system improvement)Mrs. Nachareeya    Thongpet
(Administration Support section)


เขตรับผิดชอบ 3 อำเภอ
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอเขื่องใน
3. อำเภอดอนมดแดงเขตรับผิดชอบ 3 อำเภอ
1. อำเภอตระการพืชผล
2. อำเภอกุดข้าวปุ้น
3. อำเภอศรีเมืองใหม่เขตรับผิดชอบ 4 อำเภอ
1. อำเภอวารินชำราบ
2. อำเภอสว่างวีระวงศ์
3. อำเภอพิบูลมังสาหาร
4. อำเภอนาเยียเขตรับผิดชอบ 3 อำเภอ
1. อำเภอน้ำยืน
2. อำเภอน้ำขุ่น
3. อำเภอนาจะหลวยเขตรับผิดชอบ 2 อำเภอ
1. อำเภอบุณฑริก
2. อำเภอสิรินธรเขตรับผิดชอบ 4 อำเภอ
1. อำเภอเขมราฐ
2. อำเภอนาตาล
3. อำเภอโพธิ์ไทร
3. อำเภอโขงเจียมเขตรับผิดชอบ 3 อำเภอ
1. อำเภอเดชอุดม
2. อำเภอสำโรง
3. อำเภอทุ่งศรีอุดมเขตรับผิดชอบ 4 อำเภอ
1. อำเภอม่วงสามสิบ
2. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
3. อำเภอดอนมดแดง
4. อำเภอตาลสุม


ทำเนียบผู้บริหารโครงการชลประทานอุบลราชธานี ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจจุบัน

1. นายมานัต     ยอดมนต์
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2519 ถึง 2527

2. นายสมนึก   รัตนสิงห์
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 ถึง 2530

3. นายสนอง   ยันต์ทอง
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531 ถึง 2534

4. นายนภดล   วงศ์สายชล
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ถึง 2537

5. นายแสงทอง   เสนาะล้ำ
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 ถึง 2542

6. นายพิพัฒน์   รามณรงค์
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ถึง 2545

7. นายพิสิษฐ์   วงศ์ฟูเฟื่องขจร
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ถึง 2549

8. นายวัฒนา   ณ นคร
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ชคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2551

9. นายวัฒนา   ณ นคร
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ผอ.คป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2555

10. นายธงชัย   รัตนวารินทร์ชัย
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ผอ.คป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2556

11. นายอนันต์   ปรีชาวุฒิวงศ์
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ผคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2560

12. นายไพฑูรย์   สุขต่าย
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ผคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน

13. นายสัมพันธ์   เดือนศิริรัตน์
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
(ผคป.อุบลราชธานี)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน